Angular 2 - HTTP - pobieranie danych - @angular/http

 | 

W poprzednim wpisie utworzyliśmy aplikację w Angular 2 z pomocą Angular CLI. W tym wpisie stworzymy prosty serwis do pobierania danych z API oraz wyświetlimy wynik naszej pracy w przeglądarce. Do komunikacji wykorzystamy paczkę Angular 2 - HTTP (@angular/http).

HTTP Module

Http Module nie należy do rdzenia Angular 2. Jest dodatkowym modułem wykorzystywanym do komunikacji w sieci. Aby go wykorzystać, należy zaimportować paczkę @angular/http.

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http, Response } from '@angular/http';

import { Observable } from 'rxjs/Observable';
import 'rxjs/add/operator/catch';
import 'rxjs/add/operator/map';

import { Product } from './product.model';

@Injectable()
export class ProductService {
 private listUrl: string = 'http://localhost:8001/product';

 constructor(private http: Http) {}

 public list(): Observable<Product[]> {
  return this.http
   .get(this.listUrl)
   .map((response: Response) => {
    return response.json();
   })
   .catch(this.handleError);
 }

 private handleError(error: Response | any) {
  let errMsg: string;

  if (error instanceof Response) {
   const body: any = error.json() || '';
   const err = body.error || JSON.stringify(body);
   errMsg = `${error.status} - ${error.statusText || ''} ${err}`;
  } else {
   errMsg = error.message ? error.message : error.toString();
  }

  console.error(errMsg);
  return Observable.throw(errMsg);
 }
}

Generowanie serwisu

Na początku pracy wygenerujemy serwis, w którym będzie logika odpowiedzialna za komunikację z backendem: ng g s product.

Importujemy serwis w odpowiednim module oraz dodajemy go do providers.

@NgModule({
 imports: [
  CommonModule,
  ProductRoutes
 ],
 providers: [ProductService],
 declarations: [ProductListComponent]
})

Pobieranie danych

Do pobierania listy produktów wykorzystamy metodę list(). Tworzymy zatem publiczną metodę o tej nazwie, która zwracać będzie nam Observable: public list(): Observable<Product[]>.

Następnie wykorzystujemy @angular/http i metodę get() w parametrze, której podajemy URL do naszego endpointa:

this.http.get(this.listUrl);

Dzięki metodzie map() z biblioteki rxjs uzyskamy Observable. Tamteż możemy sparsować dane, które otrzymujemy do formatu JSON:

.map((response: Response) => {
 return response.json();
});

Warto też obsłużyć wyjątek i poinformować użytkownika o ewentualnym niepowodzeniu:

private handleError(error: Response | any) {
 let errMsg: string;

 if (error instanceof Response) {
  const body: any = error.json() || '';
  const err = body.error || JSON.stringify(body);
  errMsg = `${error.status} - ${error.statusText || ''} ${err}`;
 } else {
  errMsg = error.message ? error.message : error.toString();
 }

 console.error(errMsg);
 return Observable.throw(errMsg);
}

Wykorzystanie serwisu

Zwieńczeniem naszej pracy będzie wykorzystanie serwisu w komponencie product-list.

export class ProductListComponent implements OnInit {
 public products: Product[];

 constructor(private productService: ProductService) {}

 private getProducts(): void {
  this.productService.list().subscribe((products: Product[]) => {
   this.products = products;
  });
 }

 ngOnInit() {
  this.getProducts();
 }
}

Tworzymy metodę getProducts(), w której wykorzystamy stworzoną wcześniej metodę list() z product.service. Robimy na niej subscribe() i przypisujemy wynik do zmiennej products.

Wyświetlenie danych

Na koniec możemy wypisać nasze dane, np. za pomocą dyrektywy *ngFor:

<ul>
 <li *ngFor="let product of products">{{ product.name }}</li>
</ul>

W Chrome nasze produkty przedstawiają się następująco:

Angular 2 - HTTP - get products

Profile picture

Dawid Ryłko
Digital Persona | GitHub | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko