Kwiaty czy zioła?

 | 
Fotografia przedstawiająca zioła w misce, która stoi na stole obsypanym kwiatami różnych roślin. Photo by Nia Ramirez on Unsplash.

Problem programowania liniowego z maksymalizacją liniowej funkcji celu jest matematycznym zadaniem optymalizacyjnym, w którym celem jest znalezienie optymalnych wartości zmiennych decyzyjnych, tak aby zwiększyć lub osiągnąć maksymalną wartość określonej liniowej funkcji celu. W tym kontekście, optymalizuje się alokację zasobów, by osiągnąć najlepsze możliwe wyniki, jednocześnie spełniając liniowe ograniczenia związane z danym problemem.

Problem

Rolnik dysponuje obszarem o powierzchni 100 hektarów, na którym planuje uprawiać kwiaty i zioła wykorzystywane do produkcji kosmetyków. W sezonie każdy hektar ziół wymaga 4 godzin pracy i 60 zł kapitału, natomiast każdy hektar kwiatów wymaga 16 godzin pracy i 120 zł kapitału. W ciągu sezonu rolnik chce przepracować maksymalnie 800 godzin oraz dysponuje kapitałem w wysokości 74000 zł. Zysk z hektara ziół wynosi 240 zł, a z kwiatów 300 zł. Jakie ilości hektarów ziół i kwiatów powinien uprawiać, aby maksymalizować zysk?

Rozwiązanie

W celu rozwiązania zadania, można sformułować problem jako zadanie optymalizacyjne.

Wpierw wypiszmy założenia (zmienne), które będziemy rozpatrywać:

xx - ilość hektarów, na których uprawiane są zioła

yy - ilość hektarów, na których uprawiane są kwiaty

Teraz można przejść do opisu problemu.

Maksymalizujemy funkcję zysku:

Z(x,y)=240x+300yZ(x, y) = 240x + 300y

Dodajemy ograniczenia:

4x+16y8004x + 16y \leq 800 - ograniczenie ilości godzin pracy

60x+120y7400060x + 120y \leq 74000 - ograniczenie kapitału

Ograniczenia dodatkowe:

x0x \geq 0 - ilość hektarów, na których uprawiane są zioła nie może być ujemna

y0y \geq 0 - ilość hektarów, na których uprawiane są kwiaty nie może być ujemna

Rozwiązanie matematyczne

4x+16y8004x + 16y \leq 800

60x+120y7400060x + 120y \leq 74000

x0x \geq 0

y0y \geq 0

Rozwiązaniem jest układ nierówności. Rozwiązując ten układ nierówności, możemy znaleźć optymalne wartości xx i yy.

Rozwiązanie programistyczne

Czas na konkrety. Jakie wartości kryją się pod xx i yy?

Do rozwiązania powyższego problemu możemy użyć darmowego roziązania CLP, z pakietu OR-Tools od Google.

Route. Schedule. Plan. Assign. Pack. Solve.

from ortools.linear_solver import pywraplp


def main():
  solver = pywraplp.Solver.CreateSolver("CLP")
  if not solver:
    return

  x = solver.NumVar(0, 100, "Herbs")
  y = solver.NumVar(0, 100, "Flowers")

  print("Number of variables =", solver.NumVariables())

  solver.Add(x + y <= 100)
  solver.Add(4 * x + 16 * y <= 800)
  solver.Add(60 * x + 120 * y <= 74000)

  print("Number of constraints =", solver.NumConstraints())

  solver.Maximize(240 * x + 300 * y)

  print(f"Solving with {solver.SolverVersion()}")
  status = solver.Solve()

  if status == pywraplp.Solver.OPTIMAL:
    print("Solution:")
    print("Max profit =", solver.Objective().Value())
    print("Area for growing herbs =", x.solution_value())
    print("Area for growing flowers =", y.solution_value())
  else:
    print("The problem does not have an optimal solution.")


if __name__ == "__main__":
  main()

Wynik

Wynik w konsoli:

Number of variables = 2
Number of constraints = 3
Solving with Clp 1.17.7
Solution:
Max profit = 26000.0
Area for growing herbs = 66.66666666666666
Area for growing flowers = 33.333333333333336

Może nie piękne, ale praktyczne. Sami o sobie piszą tak:

OR-Tools to pakiet oprogramowania typu open source do optymalizacji zaprojektowany w celu rozwiązania najtrudniejszych na świecie problemów z routingiem, przebiegami, programowaniem liczb całkowitych i liniowych oraz programowaniem ograniczeń.

Źródła


Profile picture

Dawid Ryłko
Github | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko