Angular 2 - HTTP - wysyłanie danych - @angular/http

 | 

Wysyłanie danych w Angular 2 jest możliwe dzięki metodzie post() z pakietu http. W tym wpisie wykorzystamy reaktywny formularz stworzony wcześniej i wyślemy dane na backend naszej aplikacji.

Wysyłanie danych - http.post()

Do wysłania danych użyjemy metody post() z poznanego już pakietu http.

post(url: string, body: any, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>

Post składa się z trzech parametrów: url, body oraz options. Jako pierwszy parametr podajemy adres URL endpointa w postaci ciągu znaków, np. http://localhost:8001/product. Następnie body, czyli dane, które chcemy wysłać. Ostatni parametr to opcje. Jak widać po deklaracji, tylko url i body są wymagane.

Nawiązując do przykładu, prosty http.post() w naszej aplikacji wygląda następująco:

return this.http
 .post(this.createUrl, product, options)
 .map((response: Response) => {
  let product = response.json();

  return product || {};
 })
 .catch(this.handleError);

Opcje - Options

Aby dodać options, należy zaimportować Headers i RequestOptions. Obie klasy znajdują się również w paczce http.

let headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });
let options = new RequestOptions({ headers: headers });

Tworzymy lokalną zmienną headers, która zawiera zdefiniowane przez nas nagłówki. Następnie tworzymy opcje, w których umieszczamy headers. Tak przygotowaną zmienną przekazujemy jako trzeci parametr w metodzie post.

Wysyłanie danych

Aby nasza metoda zadziałała, należy ją wykorzystać w metodzie onSubmit w formularzu.

onSubmit({ value, valid }): void {
 if (!valid) {
  return;
 }

 this.productService.create(value)
  .subscribe(
   (product: Product) => {
    console.info("Success:", product);
   },
   (error: Error) => {
    console.error("Error:", error);
   }
  );
}

Wykorzystujemy tutaj stworzoną wcześniej metodę create() z naszego repozytorium. Na razie wyświetlamy console.info, jeżeli request zakończy się powodzeniem, lub console.error w przypadku błędu.

wysyłanie danych - http - 201 - success wysyłanie danych - http - 404 - error

Profile picture

Dawid Ryłko
Digital Persona | GitHub | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko